Dine rettigheter

Dine rettigheter

Lover, rettigheter og beskyttelse

Hvis du utsettes for trusler, vold og overgrep, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse.

Du finner en grundig oversikt over hva straffeloven sier om ulike typer vold og overgrep, og hvilke rettigheter du har, på den nasjonale veiviseren om vold og overgrep, dinutvei.no/lover-beskyttelse. Der er det også informasjon på flere ulike språk.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), har laget et grundig hefte om vold i familien på flere ulike språk:

Brosjyrer

Brosjyre med informasjon om Støttesenter for kriminalitetsutsatte, for deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge.

Besøksforbud

Vil si at en person forbys å oppholde seg på et bestemt sted eller å forfølge, besøke eller på annet vis krenke en annen person.

Politiet kan gi besøksforbud dersom de har grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling, forfølge eller på annet vis krenke en annens fred.

Besøksforbudet gjelder for et bestemt tidsrom.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand. Dette kan være advokathjelp i saker som går for domstolene, eller veiledning og hjelp som ikke skal opp i domstolene, for eksempel utfyllelse av søknader og korrospondanse med motpart.

I saker som omhandler vold i nære relasjoner, barnevern eller voldsoffererstatning, kan du få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Ved andre typer saker må bruttoinntekt være under 246 000,- kr og formue under 100 000, – kr. Da holdes bolig utenom.

For å få fri rettshjelp kan du ta kontakt med fylkesmannen eller en advokat.

Voldsalarm

Du kan få voldsalarm dersom du er eller har vært utsatt for trusler og/eller vold. Søknaden om voldsalarm leveres det lokale politikammeret som avgjør om du får alarm. Du trenger ikke anmelde voldsutøveren for å få alarm.

Dersom du utløser voldsalarmen, vil du oppnå direkte kontakt med politiet og de kan se hvor du befinner deg. Politiet rykker ut umiddelbart dersom de ikke oppnår kontakt med deg eller du befinner deg i fare.

Voldsalarm er gratis.

Voldsoffererstatning

Personer som har blitt fysisk mishandlet kan søke om å få voldsoffererstatning fra Staten. Det må føres bevis for at overgrepet har skjedd, og at det er en klar sammenheng mellom overgrepet og skaden.

For å få voldsoffeerstatning, må overgrepet anmeldes så fort som mulig etter at overgrepet har skjedd.

Offentlig påtale

Når politiet får kjennskap til en volds-/mishandlingssak kan de forfølge saken uten anmeldelse fra deg. Det betyr at du kan bli fritatt for ansvaret med å inngi påtalebegjæring, og slipper også å føle press fra gjerningsmannen om å trekke anmeldelsen tilbake.

Oppholdstillatelse på grunn av mishandling

De som kommer til Norge på grunn av familiegjenforening må normalt bo sammen med ektefelle i tre år, før de kan få opphold på eget grunnlag. Skiller du deg etter tre år, kan du altså få bli i Norge.

Vil du skille deg før det har gått tre år, kan du få opphold på eget grunnlag dersom du er utsatt for mishandling. Mishandlingen må da kunne dokumenteres.

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet