Våre tilbud

Hva er vold

Både menn, kvinner og barn utsettes for vold i nære relasjoner. Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til, som du har hatt tillitt til, eller kunne forvente å ha tillitt til. Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

Dersom noen får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, smerter deg eller snakker nedsettende om deg og du er i en slik relasjon som vi har nevnt, er du utsatt for vold i en nær relasjon.

Det er ikke deg som er utsatt for vold som har ansvar for volden du har blitt utsatt for. Det er voldsutøver sitt ansvar. Du skal ikke føle på skam eller skyld for de vonde opplevelsene du har vært utsatt for. Det du har ansvar for er å begynne å ta tilbake kontroll over eget liv og beskytte eventuelle barn, og det kan vi hjelpe deg med.

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.» (Per Isdal 2000).

 

Ulike former for vold 

 

Vold i nære relasjoner kan foregå på ulike måter. Volden kan skje med ujevne mellomrom, eller den kan være konstant til stede som en underliggende trussel.

Fysisk vold er alle fysiske handlinger som kontroller deg eller skader deg. Det kan være at du blir truet med gjenstander, blir slått, brennemerket, blir tatt kvelertak på, blir holdt hardt m.m. All fysisk vold er også psykisk vold.

Psykisk vold er også når noen bruker ord eller stemme til å kontrollere eller skremme deg, handlinger som blir gjort eller ikke gjort for å skremme deg eller ha kontroll på deg og som gjør at du føler deg krenket og redd. Det kan være sårende kritikk som blir gjentatt, at du blir isolert, ignorert, anklaget, forhørt, utsatt for uriktige påstander, truet eller indirekte truet m.m.

Seksuell vold er det noen som gjør med deg for å ydmyke, krenke og ha kontroll over deg seksuelt, eller tvinger deg til å gjøre ting du ikke ønsker selv.

Materiell vold er vold som går ut over ting og gjenstander. Det kan være å knuse eller ødelegge ting, skade eller ødelegge en gjenstand som du er glad, rasere møbler eller inventar. Dersom den som utøver den materielle volden tidligere har utøvd psykisk eller fysisk vold, vil den materielle volden oppleves særs skremmende.

Æresrelatert vold, tvangsgifte og kjønnslemlestelse er vold som utdøved for å beskytte familiens ære og utøves ofte av mer enn en person. Både menn og kvinner kan være utsatt. Æresrelatert vold kan innebære tvangsekteskap, ekstrem sosial kontroll, fysisk og psysisk vold, nedvergelse, trusler, utstøtelse og drap.

Digital og elektronisk vold er vold hvor man benytter eksempelvis digitale eller sosiale medier for å krenke eller kontrollere deg, for å overvåke deg eller skremme, true og presse deg. Dette kan være å legge ut bilder, sensitiv informasjon og usanne påstander om deg.

Økonomisk vold er når noen hindrer deg i å råde over dine egne penger, tar opp lån i ditt navn, eller lurer til seg dine verdigjenstander.

Latent vold er den redselen som du opplever fordi du vet at vold kan skje eller kjenner til muligheten for den. Det å være redd for nye voldsopplevelser kan styre alt du gjør selv om det ikke foreligger noen aktiv trussel.

Les mer om ulike typer vold på dinutvei.no

 

Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer?

Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger.

Mange spør oss:

 • Er jeg utsatt for vold eller mishandling?
 • Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet?
 • Hvilke rettigheter har jeg, f.eks. ved samlivsbrudd?
 • Trenger jeg advokat?

Innholdet i samtalene på krisesenteret kan være råd og veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, og hjelp til bearbeiding.

Se flere vanlige spørsmål og svar her: Vanlige spørsmål

Konsekvenser av vold

Det har store helsemessige konsekvenser for den som blir utsatt for vold. Det å være redd og på vakt over tid er skadelig både fysisk og psykisk, og kan gi ulike utslag. Mange sliter med hodepine, muskelsmerter, hjertebank og andre gjerne diffuse plager. Mange sliter også med angst eller depresjon, dårlig hukommelse, dårlig konsentrasjon og har et dårlig selvbilde. Uansett på hvilke måter plagene utarter seg, fører det ofte til at en mister nettverket sitt og isolerer seg. Man deltar ikke i vanlige samfunnsaktiviteter på lik linje med andre. Det er vanskelig å fungere i en jobbsituasjon over tid, og mange tenker at de ikke klarer ting som andre klarer. Man blir fratatt det å kunne være seg selv og tilstede i sitt eget liv.

Har man barn, så har det også store konsekvenser for omsorgspersonens evne til å være en god voksen for barnet, men også for barnet selv. Barna vet hva som skjer, og tar stor skade av å leve i utrygge hjem. Lever du under slike forhold er det viktig å komme seg bort, og å ta imot hjelp.

 • Vold påvirker hjernen og konsentrasjonen.
 • Barn kan få stadig bilder inne i hodet sitt av vold de har vært vitne til.
 • Foreldre er rollemodeller for barna sine, også når de utøver vold.
 • Vold kan føre til at det er vanskelig å konsentrere seg på skolen.
 • Mange barn utvikler ulike vansker som de kan streve med i voksen alder.

Mange av de voldsutsatte forteller om:

 • at de trodde de var alene om det de opplevde.
 • at de har mistet kontakten med nettverket sitt.
 • at de føler skyld og skam.
 • at de synes synd på voldsutøver.
 • at de håpet at skulle ta slutt.
 • at de var redd for konsekvensene ved å bryte ut.
 • at de følte seg mislykket.
 • at de ikke visste om rettighetene sine.
 • at de var redd for ikke å bli trodd.
 • at de selv følte skyld.

Dette er helt vanlige reaksjoner på å ha blitt utsatt for vold.

Det viktigste du kan gjøre for å ta vare på deg selv, og eventuelt barna dine, er å få hjelp til å bryte ut av volden. 

Ta kontakt med oss – så finner vi sammen veien videre. 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet