Om oss

Romerike Krisesenter IKS

Romerike Krisesenter IKS startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og deres barn i 1979. I dag bistår vi alle voldsutsatte uavhengig av kjønn, og er et interkommunalt krisesenter og et kompetansesenter for vold i nære relasjoner for de 12 kommunene på Romerike: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen og Ullensaker.   

Vår visjon er et samfunn uten vold. Vårt mandat er å hjelpe utsatte for vold i nære relasjoner med å bryte ut av volden og bidra til å forebygge at de utsettes for ny vold.

Krisesenteret er en del av en kommunenes helhetlige tiltakskjede for å forebygge, avdekke og håndtere vold i nære relasjoner. Vi leverer krisesentertjenester innenfor rammene av Krisesenterlova og arbeider i tråd med Bufdir sin faglige veileder for innholdet i krisesentertilbudet.

Vi er et gratis, døgnåpent lavterskeltilbud, som tilbyr:

  • Samtaler med råd og veiledning til voldsutsatte, pårørende og ansatte i hjelpeapparatet. Vi kan ha samtaler ved oppmøte eller over telefon, og bruker tolk ved behov.
  • Et trygt, midlertidig sted å bo for voldsutsatte voksne og deres barn.
  • Hjelp til å kontakte og samarbeide med andre tjenester.
  • Informasjonsarbeid og kompetanseheving om vold i nære relasjoner til andre kommunale tjenester og frivillige organisasjoner i kommunene på Romerike.

Romerike Krisesenter har en mangfoldig gruppe ansatte med ulik kompetanse og erfaring. Vi jobber traumesensitivt og ut ifra oppdatert kunnskap og forskning på vold i nære relasjoner. Ansatte får opplæring i politiets verktøy for risikokartlegging (SARA V3).

Romerike Krisesenter IKS ligger sentralt på Skedsmokorset, og er lett tilgjengelig med buss og bil.

Romerike Krisesenter IKS sine verdier

Vennlighet

For mange voldsutsatte kan krisesenteret være det første stedet de forteller om volden de opplever. Mange kan føle på skam, frykt og ensomhet. Terskelen for å fortelle hva de har vært utsatt for er for mange svært høy. Derfor er det spesielt viktig at de opplever å bli møtt med vennlighet av medmennesker som ser dem og ønsker å hjelpe.

Anerkjennelse

En forutsetning for at voldsutsatte skal få tillit til oss er at de blir møtt med respekt og anerkjennelse. Krisesenteret er et lavterskel og frivillig tilbud. Når vi i samtaler gir råd og veiledning, skal vi være tydelige på at det er de voldsutsatte selv som tar valg i sitt eget liv. Vi skal respektere deres valg, også om det ikke er i tråd med våre råd og anbefalinger.

Selvstendiggjøring

Vårt mål er at voldsutsatte skal komme styrket ut av møtet med oss, bli bedre i stand til å bryte ut av volden og forebygge ny vold. For å få det til må vi bidra til å sette den voldsutsatte bedre i stand til å hjelpe seg selv og ta kontroll over eget liv. Vi skal bidra til at de får en økt forståelse av ulike typer vold, mulige konsekvenser og ulike reaksjonsmønstre man kan ha. Vi skal også gi kunnskap om hvilke rettigheter de har og hvilke instanser som kan hjelpe dem videre. Vi skal ta utgangspunkt i deres ressurser og styrker.

For å oppnå en reell selvstendiggjøring jobber vi med utgangspunkt i et mestringsperspektiv og den enkelte voldsutsatte sine forutsetninger, styrker og ressurser. Noen vil ha behov for tett hjelp og oppfølging, andre har ikke det samme behovet. Her er vår ambisjon å jobbe på en måte som finner en god balanse mellom å utfordre og støtte, med mål om at de skal bli selvhjulpne og dermed ha best mulig forutsetninger for et liv uten vold.

Samarbeid

Å gi god hjelp til voldsutsatte krever et tett samarbeid med voldsutsatte, med kolleger og mellom ulike instanser og aktører. Vi er avhengige av å samarbeide med andre tjenester i kommunen både for at voldsutsatte skal vite om og kontakte krisesenteret, for at de skal få hjelp når de er i kontakt med krisesenteret og prosessen med reetablering. Vi skal gi god informasjon om hvilke tjenester som kan gi ulik type hjelp, være tydelig ovenfor både voldsutsatte og samarbeidspartnere på hva som er krisesenterets rolle og ansvar og hva som er andre tjenester sin rolle og ansvar. 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet