Personvernerklæring barn

Personvernerklæring barn

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Her kan du lese om hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Vi skal behandle deg som barn/ditt barns personopplysninger på en lovlig og sikker måte. Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel av vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem, sletter dem eller utleverer dem.  

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg som barn/ditt barn (det vil si personer under 18 år) som benytter vårt tilbud. Dine/foresatts rettigheter er også beskrevet. Alle opplysningene er omfattet av streng taushetsplikt i henhold til krisesenterloven § 5. 

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 

Vi samler inn, behandler og evt. oppbevarer personopplysninger som vi trenger for å gi deg/ditt barn som bruker av vårt tilbud et godt og helhetlig krisesentertilbud, som er individuelt tilrettelagt og samordnet med andre tjenester, jf. krisesenterlovens §§ 1-4.  

Hvor henter vi opplysninger fra? 

I all hovedsak henter vi opplysninger direkte fra deg/din foresatt som benytter vårt tilbud. Du har rett til å være anonym i kontakt med oss dersom din foresatt evt. du ønsker det, men minimum ledelsen ved tilbudet må kjenne din identitet dersom du benytter botilbudet. I andre tilfeller kan vi få opplysninger om deg som barn/ditt barn fra en tredjepart, for eksempel samarbeidsinstanser som politi og barnevern eller familie/nettverk. Vi kan hente opplysninger som navn, fødsels- og d-nummer og adresse fra Folkeregisteret, hvis du/din foresatt oppgir for eksempel fødselsnummer. 

Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Du/foresatt som benytter vårt tilbud velger selv hvilke opplysninger du gir oss i forbindelse med at du er i kontakt med oss. 

Det kan innebære navn, fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer, kjønn, adresse, telefonnummer, e-post, sivilstatus, nærmeste pårørende, språk, skole/barnehage/annet dagtilbud, type oppholdstillatelse, saksnummer hos f.eks. politiet eller andre instanser, kontaktpersoner i instanser, sosiale forhold f.eks. nettverk/familieforhold/voldshistorie/lignende. Vi kan også hente inn informasjon om etnisk opprinnelse, samt helseopplysninger som dokumentasjon på vold eller andre helseopplysninger som er viktig for tilretteleggingen av tilbudet. Dersom det er relevant kan opplysningene vi innhenter inneholde informasjon om religion, seksuell legning/forhold, straffedommer og lovovertredelser. 

Vi deltar i nasjonal statistikkføring for krisesentertilbudet. Statistikken er anonym, og hentes kun inn til statistiske formål. Hvis du ønsker kan din foresatt evt. du reservere deg mot registrering, og informere oss om dette. 

Hvordan tar vi vare på personopplysningene til dine? 

Opplysningene registreres i lukket fagsystem, hvor kun ansatte har tilgang. Vi beskytter opplysningene på ulike måter, som for eksempel gjennom brannmurer, kontroll på hvem som har tilgang til vårt kontor/bygning, tilgangskontroll i systemet og logging av hvem som benytter/er inne på aktuelle personopplysninger. Det er kun de ansatte med behov for informasjonen som skal behandle den, og ansatte skal være bevisste på hvordan personopplysninger behandles.  

Vi benytter fagsystem med tekniske sikkerhetsløsninger som skal sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine/ditt barns personopplysninger, at du/foresatt får tilgang til opplysninger ved behov og at opplysningene ikke kan endres/manipuleres etter at de er registrerte. 

Hvem utleverer vi personopplysningene dine til? 

Personopplysningene er som tidligere nevnt underlagt taushetsplikt, og kan ikke utleveres til andre med mindre din foresatt i kontakt med oss enten samtykker til det selv eller lovhjemmel fritar oss fra taushetsplikten.  

I utgangspunktet er det kun deg/din foresatt vi overfører opplysninger til dersom du/din foresatt i kontakt med oss ønsker det. Vi kan også hvis foresatt i kontakt med oss samtykker til det, innhente og utveksle nødvendige opplysninger med andre som for eksempel advokat, barnevern, NAV, politi og øvrig hjelpeapparat. Opplysningene vi henter inn skal kun brukes til det formålet de er innhentet for som beskrevet over, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke opplysningene også til andre formål. Dette kan f.eks. innebære at anvendelse av barnevernloven § 13-2 (meldeplikt til barnevernet) og/eller straffelovens § 196 (avvergeplikt) vil være aktuelt. 

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har vi databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. Vi arbeider for at dine opplysninger hovedsakelig skal håndteres innenfor EU/EØS. Skulle noe annet være tilfellet, reguleres dette i databehandleravtalen. 

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene om barnet? 

Vi lagrer de registrerte opplysningene fra samtykket gis og i 10 år fra du fyller 18 år, basert på samtykke fra foresatt i kontakt med vår tilbud. Dersom du og din foresatt sine interesser er motstridende, kan vi gjøre en interesseavveining og således vurdere om vi har grunnlag til å oppbevare opplysningene uten din foresatt sitt samtykke. Hvis det er motstridende interesser, vil det gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak som dokumenteres. Når du fyller 18 år er det kun du selv som har anledning til å utøve egne rettigheter tilknyttet dine opplysninger hos oss, for eksempel be om innsyn, sletting med videre som beskrevet under. 

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Det er Romerike Krisesenter IKS ved daglig leder, som er behandlingsansvarlig. 

Kontaktinformasjon: 

Romerike Krisesenter IKS, Postboks 30, 2021 Skedsmokorset 

Telefon: 66 93 23 10, E-post: post@rkrise.no , Organisasjonsnummer: 997 597 575 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine/ditt barns personopplysninger, kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen beskrevet over.  

Internkontroll 

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene behandles i IT-systemer som har strengt krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget. 

Dine rettigheter 

Rett til innsyn 

Når vi behandler opplysninger om deg, har du/foresatt i hovedsak rett til innsyn i dine personopplysninger. Det betyr at du/din foresatt har rett til å vite hva som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge opplysningene lagres. Du/din foresatt kan når som helst be om innsyn i dine personopplysninger. Vi vil svare på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager. I de tilfeller hvor kravet er ressurskrevende kan det ta noe lengre tid før du får svar, vi vil i så fall informere deg om dette.  

Hvis du f.eks. er foresatt til et barn hos oss, men ikke selv er den som er bruker av vårt tilbud – kan vi i tråd med gjeldende regelverk unndra innsyn enten helt eller delvis jf. Personopplysningsloven § 16. Det kan f.eks. også være aktuelt å unndra innsyn dersom du og din foresatt i kontakt med oss har motstridene ønsker, hvorpå din alder her kan være av betydning for vurderingen som gjøres. 

Vi vil be deg/din foresatt om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg (evt. foresatt) ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at du/din foresatt er den du/foresatt er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg/foresatt. 

Se kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for informasjon om hvordan du/foresatt kan komme i kontakt med oss. Se også skjema for innsynsbegjæring. 

Rett til retting 

Oppdager du/din foresatt at vi har feilaktige opplysninger om deg, kan du/din foresatt kreve at vi endrer/retter/korrigerer informasjonen. 

I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men hvis du selv oppdager at noe er feil, ønsker vi at du/din foresatt tar kontakt med oss, slik at vi så raskt som mulig kan rette opp og korrigere informasjonen. Dersom du ikke er foresatt som er i kontakt med vårt tilbud, er det begrensede muligheter til retting/korrigering av informasjon.  

Til orientering kan ikke ansattes observasjoner/vurderinger rettes og/eller slettes, men kommentarer kan legges til.  

Rett til sletting 

Vi sletter opplysninger når samtykket til oppbevaring har gått ut, hvis du/din foresatt selv ikke har bedt om sletting før dette. Dersom du benytter vårt samtaletilbud og det ikke foreligger samtykke til oppbevaring av opplysninger fra din foresatt, registreres ikke opplysninger om deg i egen journal med mindre du/din foresatt benytter botilbudet. Vi sletter som hovedregel opplysningene dersom foresatt ber om dette. Hvis du benytter botilbudet slettes opplysningene så snart du flytter dersom din foresatt ikke har samtykket til oppbevaring. Ved behov for anvendelse av barnevernloven § 13-2 og straffelovens § 196, vil opplysningene da slettes så snart formålet er oppnådd. Vi har som tidligere nevnt også anledning til å gjøre en interesseavveining dersom det er motstridende ønsker hos deg og din foresatt. 

Rett til begrensning 

Dette innebærer at personopplysningene som samles inn om deg/ditt barn ikke lenger behandles, men fortsatt lagres. Dette vil for eksempel være aktuelt hvis du/ditt barn ikke er i kontakt med oss, men foresatt har samtykket til oppbevaring. 

Rett til å protestere  

Du/din foresatt kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg, ved å kontakte oss. 

Rett til dataportabilitet 

Du har under enkelte omstendigheter rett til dataportabilitet, men dette er ikke aktuelt hos oss.  

Melde avvik til Datatilsynet 

Hvis du/din foresatt mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du/din foresatt melde avvik til Datatilsynet. Du/din foresatt kan gjerne også melde ifra direkte til oss, og vi er pliktig å melde bruddet videre til Datatilsynet innen 72 timer jf. personvernforordningen art. 33 nr. 1. 

Du/din foresatt skal også melde fra til oss selv om du/din foresatt er usikker på om hendelsen betegnes som et avvik eller ikke. 

Du/din foresatt finner informasjon om hvordan du/din foresatt kan kontakte Datatilsynet på deres nettside: Datatilsynet  

Få utført dine rettigheter gratis 

Når du/din foresatt ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis. Forutsatt at dine/din foresatts forespørsler ikke er åpenbart grunnløse eller overdrevne. Hvis vi nekter å etterkomme forespørselen din/din foresatt er det vi som har bevisbyrden for at henvendelsen fra deg/din foresatt er grunnløs eller overdreven.  

Sist endret 30.10.2023 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet