Vår organisering

Et krisesenter for alle kommunene på Romerike

Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt krisesenter og et kompetansesenter for vold i nære relasjoner for de 12 kommunene på Romerike: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen og Ullensaker.   

Krisesenteret er en del av en kommunenes helhetlige tiltakskjede for å forebygge, avdekke og håndtere vold i nære relasjoner. Vi leverer krisesentertjenester innenfor rammene av Krisesenterlova og arbeider i tråd med Bufdir sin faglige veileder for innholdet i krisesentertilbudet.

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består av en valgt representant for hver av eierkommunene med tilhørende vararepresentant. Representantskapet er bindeleddet mellom kommunene og selskapets styre.

Styret velges av representantskapet, og har ansvar for selskapets forvaltning og resultat. Det er styret som ansetter daglig leder og påser at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtale, årsbudsjett, økonomiplan og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet.

Vårt organisasjonskart 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet