Personvernerklæring tilhørende antatt voldsutøver

Personvernerklæring tilhørende antatt voldsutøver

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Her kan du lese om hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Vi skal behandle dine personopplysninger på en lovlig og sikker måte. Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel av vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem, sletter dem eller utleverer dem.  

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg hvis du er oppgitt som antatt voldsutøver til noen som benytter vårt tilbud. Alle opplysningene er omfattet av streng taushetsplikt i henhold til krisesenterloven § 5.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 

Vi samler inn, behandler og evt. oppbevarer personopplysninger som vi har vurdert er nødvendige for å kunne gi brukere av vårt tilbud et godt og helhetlig krisesentertilbud, jf. krisesenterlovens §§ 1-4. Denne behandlingen anses som en viktig del av Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet § 4.

Hvor henter vi opplysninger fra? 

Vi henter hovedsakelig opplysningene fra brukeren som er i kontakt med vårt tilbud. Vi kan i tillegg få opplysninger om deg fra f.eks. politi eller barnevern.

Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Det kan innebære for eksempel navn, alder, relasjon til bruker hos oss, oppholdsstatus, informasjon om arbeid og økonomi, kriminelt nettverk, våpentilgang, informasjon om nettverk/familie/oppvekst samt evt. dine opplevde holdninger rundt volden det opplyses om at bruker blir utsatt for, informasjon om etnisk opprinnelse, helseopplysninger, straffedommer, lovovertredelser og religion og seksuelle forhold/legning. Personopplysninger registreres kun dersom det anses å være relevant for den enkelte sak.

Dersom du selv velger å gi oss informasjon ved å kontakte oss, behandler vi også denne informasjonen.

Vi deltar i nasjonal statistikkføring for krisesentertilbudet. Statistikken er anonym, og hentes kun inn til statistiske formål.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine? 

Opplysningene registreres i lukket fagsystem, hvor kun ansatte har tilgang. Vi beskytter opplysningene på ulike måter, som for eksempel gjennom brannmurer, kontroll på hvem som har tilgang til vårt kontor/bygning, tilgangskontroll i systemet og logging av hvem som benytter/er inne på aktuelle personopplysninger. Det er kun de ansatte med behov for informasjonen som skal behandle den, og ansatte skal være bevisste på hvordan personopplysninger behandles.  

Vi benytter fagsystem med tekniske sikkerhetsløsninger som skal sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger, at du får tilgang til opplysninger om deg ved behov og at opplysningene ikke kan endres/manipuleres etter at de er registrert. 

Hvem utleverer vi personopplysningene dine til? 

Personopplysningene er som tidligere nevnt underlagt taushetsplikt, og kan ikke utleveres til andre med mindre lovhjemmel fritar oss fra taushetsplikten. Vi er bevisste på at vi har begrenset informasjon om den enkelte sak, i tråd med krisesenteret sitt mandat som et lavterskel hjelpetilbud for voldsutsatte.

Opplysningene vi henter inn skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke opplysningene også til andre formål. Dette kan innebære anvendelse av barnevernloven § 13-2 (opplysningsplikten) og/eller straffelovens § 196 (avvergeplikt).

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har vi databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. Vi arbeider for at dine opplysninger hovedsakelig skal håndteres innenfor EU/EØS. Skulle noe annet være tilfellet, reguleres dette i databehandleravtalen.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine? 

Opplysningene oppbevares i 10 år, som en del av krisesenteret sin journal tilknyttet den enkelte bruker. Dersom bruker er et barn, vil opplysningene oppbevares i 10 år etter at barnet har fylt 18 år.

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Det er Romerike Krisesenter IKS ved daglig leder, som er behandlingsansvarlig. 

Kontaktinformasjon: 

Romerike Krisesenter IKS , Postboks 30, 2021 Skedsmokorset 

Telefon: 66 93 23 10, E-post: post@rkrise.no  , Organisasjonsnummer: 997 597 575 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen beskrevet over.  

Internkontroll 

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene behandles i IT-systemer som har strengt krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget. 

Dine rettigheter 

Rett til innsyn 

Når vi behandler opplysninger om deg, har du i hovedsak rett til innsyn i egne personopplysninger. Det betyr at du har rett til å vite hva som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge opplysningene lagres. Da krisesenteret har streng taushetsplikt i henhold til krisesenterlova § 5, vil unntaksbestemmelse om innsyn etter personopplysningsloven § 16 bokstav d, gjøre at du som oftest ikke har rett til innsyn.

Se kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss. Benytt gjerne vårt skjema for innsynsbegjæring.

Ved kontakt vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg. Vi vil svare på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager. I de tilfeller hvor søknaden er ressurskrevende kan det ta noe lengre tid før du får svar, vi vil i så fall informere deg om dette.  

Rett til retting 

Da opplysningene er en del av en helhetlig journalføring basert på informasjon fra tredjepart, er det ikke anledning for deg til å rette opp eller korrigere informasjonen. Vi er bevisste på at vi har begrenset informasjon om din opplevelse av saken, i tråd med krisesenteret sitt mandat.

Rett til sletting 

Du har ikke rett til å få opplysninger om deg slettet, da opplysningene er en del av en helhetlig journalføring.  

Rett til begrensning 

Dette innebærer at personopplysningene som samles inn om deg ikke lenger behandles, men fortsatt lagres. Dette vil for eksempel være aktuelt hvis bruker av tilbudet ikke er i kontakt med oss, men det fremdeles er lovlig grunnlag for å oppbevare informasjonen.

Rett til å protestere  

Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg. Se kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Rett til dataportabilitet  

Du har under enkelte omstendigheter rett til dataportabilitet, men dette er ikke aktuelt hos oss.  

Melde avvik til Datatilsynet 

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du melde avvik til Datatilsynet. Du kan gjerne også melde ifra direkte til oss, og vi er pliktig å melde bruddet videre til Datatilsynet innen 72 timer jf. personvernforordningen art. 33 nr. 1. 

Du skal også melde fra til oss selv om du er usikker på om hendelsen betegnes som et avvik eller ikke. 

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettside: Datatilsynet

Få utført dine rettigheter gratis 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis. Forutsatt at dine forespørsler ikke er åpenbart grunnløse eller overdrevne. Hvis vi nekter å etterkomme forespørselen din er det vi som har bevisbyrden for at henvendelsen fra deg er grunnløs eller overdreven.  

Sist endret 30.10.2023 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet