Personvernerklæring tilhørende samarbeidspartnere, frivillige og ved rekruttering

Personvernerklæring tilhørende samarbeidspartner, frivillige og ved rekruttering

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Her kan du lese om hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Vi skal behandle dine personopplysninger på en lovlig og sikker måte. Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel av vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem, sletter dem eller utleverer dem.  

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg hvis du er samarbeidspartner, frivillig eller i forbindelse med rekruttering. Dine rettigheter i den forbindelse er også beskrevet.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 

1. Samarbeidspartner

Vi kan i forbindelse med kontakt med deg i forbindelse med bruker av vårt tjenestetilbud behandle personopplysninger om deg. Dette gjør vi dersom det er nødvendig for å få til et samarbeid mellom ulike tjenester og instanser knyttet til den enkelte bruker jf. krisesenterlovens §§ 1-4.

2. Frivillig

Vi samarbeider med frivillige organisasjoner som bidrar på forskjellig måte i tilbudet tilknyttet våre brukere, og vil i denne forbindelse i så fall behandle personopplysninger om de som deltar som frivillige i slik aktivitet. Dette gjør vi dersom det er nødvendig for å få til et samarbeid mellom ulike tjenester og instanser knyttet til den enkelte bruker jf. krisesenterlovens §§ 1-4.

3. Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger behandles personopplysninger om deg dersom du søker jobb hos oss. Din oversendelse av f.eks. søknad og CV anses som samtykke fra deg til å oppbevare opplysningene i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Hvor henter vi opplysninger fra? 

1. Samarbeidspartner

Vi henter hovedsakelig opplysninger direkte fra deg, evt. via din kollega eller bruker av vårt tilbud. Du som samarbeidspartner kan få informasjon, råd og veiledning selv om du ønsker å være anonym.

2. Frivillig

Vi henter hovedsakelig opplysninger enten via deg direkte eller organisasjonen du er tilknyttet.

3. Rekruttering

Vi henter hovedsakelig opplysninger direkte fra deg, evt. via referanser du har oppgitt. Ved innsending av opplysninger anses det som at du gir samtykke til oppbevaring i tråd med våre rutiner.

Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Du velger selv hvilke opplysninger du gir oss i forbindelse med at du er i kontakt med oss.

1. Samarbeidspartner

Det kan innebære navn, telefonnummer, e-post, arbeidssted og stillingstittel.

2. Frivillig

Det kan innebære navn, telefonnummer, e-post og tilknytning til frivillig organisasjon.

3. Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger behandles personopplysninger gjennom CV, søknad, attester og referanser.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine? 

1.Samarbeidspartner

Opplysningene registreres i hovedsak i et lukket fagsystem tilknyttet den aktuelle bruker. Vi kan også ha opplysningene på e-post, telefon eller i dokumenter. I noen tilfeller vil det være aktuelt med signatur på taushetserklæringer, som oppbevares hvor kun ansatte har tilgang.

2. Frivillig

Opplysningene registreres i hovedsak på lister med informasjon tilknyttet din organisasjon. Vi kan også ha opplysninger på e-post, telefon, i dokumenter eller i lukket fagsystem dersom du har en frivillig rolle tilknyttet en bruker. Hvis du er frivillig hos oss vil det være nødvendig med signert taushetserklæring, som oppbevares hvor kun ansatte har tilgang.

3. Rekruttering

Opplysningene registreres i hovedsak slik de ble sendt inn til oss, samt deles med ansettelsesutvalget.

Hvem utleverer vi personopplysningene dine til? 

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har vi databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. Vi arbeider for at dine opplysninger hovedsakelig skal håndteres innenfor EU/EØS. Skulle noe annet være tilfellet, reguleres dette i databehandleravtalen.

1. Samarbeidspartner

Dine personopplysninger vil være tilgjengelige for ansatte på krisesenteret. Det kan også være aktuelt å utlevere til andre samarbeidsinstanser og brukere. Vi gir ikke ut din kontaktinformasjon til våre brukere uten ditt samtykke.

2. Frivillig

Dine personopplysninger vil være tilgjengelige for ansatte på krisesenteret. Det kan også være aktuelt å utlevere til andre samarbeidsinstanser og brukere. Vi gir ikke ut din kontaktinformasjon til våre brukere uten ditt samtykke.

3. Rekruttering

Det er kun ansettelsesutvalget som behandler opplysningene, men opplysningene vil også kunne være en del av utvidet søkerliste jf. forvaltningsforskriften § 15/offentleglova § 25. Sistnevnte innebærer at en søker har rett til å gjøre seg kjent med hvem de andre som søker stillingen er. Det kan etter forvaltningsforskriften innebære navn, alder samt opplysninger om utdanning og praksis. Det kan etter offentleglova innebære navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted/arbeidskommune.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine? 

1. Samarbeidspartner

Registrerte opplysninger blir lagret. Hvis du ønsker at din kontaktinformasjon slettes, kan du be om dette skriftlig til behandlingsansvarlig. Dersom ditt navn er benyttet i forbindelse med loggføring/rapportskriving eller lignende tilknyttet en bruker, kan ikke navnet fjernes før brukers journal eventuelt slettes. Dette anses som rimelig med tanke på at de fleste samarbeidspartnere er ansatte i offentlige instanser, samt at det foreligger begrenset med personopplysninger.

2. Frivillig

Registrerte opplysninger blir lagret. Hvis du ønsker at din kontaktinformasjon slettes, kan du be om dette skriftlig til behandlingsansvarlig. Dersom ditt navn er benyttet i forbindelse med loggføring/rapportskriving eller lignende tilknyttet en bruker, kan ikke navnet fjernes før brukers journal eventuelt slettes. Dette anses som rimelig da informasjon registreres i forbindelse med at du har ønsket å være frivillig hos oss.

3. Rekruttering

Ved innsending av opplysninger lagres disse i forbindelse med ansettelsesprosessen, i hovedsak et år. Hvis du ønsker at vi oppbevarer opplysninger lengre dersom det skulle bli en ny rekrutteringsprosess, kan du enten be oss om dette eller vi kan spørre om samtykke til det fra deg.

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Det er Romerike Krisesenter IKS ved daglig leder, som er behandlingsansvarlig. 

Kontaktinformasjon: 

Romerike Krisesenter IKS , Postboks 30, 2021 Skedsmokorset 

Telefon: 66 93 23 10, E-post: post@rkrise.no  , Organisasjonsnummer: 997 597 575 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen beskrevet over.  

Internkontroll 

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene behandles i IT-systemer som har strengt krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget. 

Dine rettigheter 

Rett til innsyn 

Når vi behandler opplysninger om deg, har du i hovedsak rett til innsyn i egne personopplysninger. Det betyr at du har rett til å vite hva som behandles, hva opplysningene brukes til og hvor lenge opplysningene lagres. Da krisesenteret har streng taushetsplikt i henhold til krisesenterlova § 5, vil unntaksbestemmelse om innsyn etter personopplysningsloven § 16 bokstav d, gjøre at du som oftest ikke har rett til innsyn.

Se kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss. Benytt gjerne vårt skjema for innsynsbegjæring.

Ved kontakt vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg. Vi vil svare på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager. I de tilfeller hvor søknaden er ressurskrevende kan det ta noe lengre tid før du får svar, vi vil i så fall informere deg om dette.  

Rett til retting 

Oppdager du at vi har feilaktige opplysninger om deg, kan du kreve at vi endrer/retter/korrigerer informasjonen. I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Hvis du selv oppdager at noe er feil, ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi så raskt som mulig kan rette opp og korrigere informasjonen.

Rett til sletting 

Vi sletter opplysninger enten etter samtykket til bruker har gått ut, eller du har bedt om sletting dersom du er samarbeidspartner eller frivillig. Hvis du ønsker at din kontaktinformasjon slettes, kan du be om dette. Dersom ditt navn er benyttet i forbindelse med loggføring/rapportskriving eller lignende tilknyttet en bruker, kan ikke navnet fjernes før brukers journal eventuelt slettes.

Hvis du er en del av en rekrutteringsprosess hos oss, slettes opplysningene etter prosessen er ferdig. Du kan evt. be om at søknad og CV trekkes etter du har sendt det inn, og de vil da slettes umiddelbart.

Rett til begrensning 

Dette innebærer at personopplysningene som er samlet inn om deg ikke lenger benyttes aktivt, men fortsatt lagres. Dette vil for eksempel være aktuelt hvis bruker av tilbudet ikke er i kontakt med oss, men det er lovlig grunnlag for å fortsatt oppbevare informasjonen

Rett til å protestere  

Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg. Se kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig for informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Rett til dataportabilitet  

Du har under enkelte omstendigheter rett til dataportabilitet, men dette er ikke aktuelt hos oss.  

Melde avvik til Datatilsynet 

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du melde avvik til Datatilsynet. Du kan gjerne også melde ifra direkte til oss, og vi er pliktig å melde bruddet videre til Datatilsynet innen 72 timer jf. personvernforordningen art. 33 nr. 1. 

Du skal også melde fra til oss selv om du er usikker på om hendelsen betegnes som et avvik eller ikke. 

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettside: Datatilsynet

Få utført dine rettigheter gratis 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis. Forutsatt at dine forespørsler ikke er åpenbart grunnløse eller overdrevne. Hvis vi nekter å etterkomme forespørselen din er det vi som har bevisbyrden for at henvendelsen fra deg er grunnløs eller overdreven.  

Sist endret 30.10.2023 

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hopp rett ned til innholdet